Beslutningsforum sa ja til én CAR-T-behandling

Blant annet CAR-T behandlingen Yescarta kan nå tilbys av offentlige sykehus, etter at Beslutningsforum for nye metoder avholdt sitt møte tirsdag.
BESLUTTER: Inger Cathrine Bryne og resten av Besluttningsforum har tirsdag 18. oktober godkjent innførselen av ni nye metoder til norske sykehus. Blant disse er Gilead Science sin CAR-T behandling Yescarta. | Foto: Helse Vest
BESLUTTER: Inger Cathrine Bryne og resten av Besluttningsforum har tirsdag 18. oktober godkjent innførselen av ni nye metoder til norske sykehus. Blant disse er Gilead Science sin CAR-T behandling Yescarta. | Foto: Helse Vest
SEBASTIAN BRAUER HAGEL

To CAR-T-behandlinger ble denne tirsdagen tatt opp i Beslutningsforums møte. . Både Novartis’ Kymriah og Gileads Yescarta var til beslutning innenfor samme bruksområde.

– Etter grundige vurderinger har vi kommet frem til at det er mulig å si ja til Yescarta, samtidig som vi ikke innfører Kymriah, sier administrerende direktør i i Helse Vest RHF og leder for Beslutningsforum Inger Cathrine Bryne i en pressemelding.

Kymriah var en av de første CAR T-cellebehandlingene som fikk markedsføringstillatelse i Europa. Behandlingen er innført i Finland og Sverige, og i Storbritannia. Oslo universitetssykehus etablerte i fjor Senter for avansert celleterapi (ACT).

CAR-T var den første teknologien innen kombinert celle- og genterapi som ble tatt i bruk som standard behandling og ble kåret til årets gjennombrudd i 2017 av den amerikanske onkologiforeningen ASCO.

Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan tilbys av offentlige sykehus. Beslutninger fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene).

13 nye metoder var oppe til vurdering tirsdag, foruten CAR-T celleterapiene. Dette heter det i beslutningsforums protokoll:

 • Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi. Zejula innføres ikke på grunn av for høy pris.
 • Atezolizumab (Tecentriq) innføres som monoterapi til behandling av voksne medlokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet forcisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%.

 • Roksadustat (Evrenzo) innføres til behandling av voksne pasienter medsymptomatisk anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom (CKD).
 • Dupilumab (Dupixent) innføres som tilleggsbehandling til intranasalekortikosteroider for behandling hos voksne med alvorlig kroniskbihulebetennelse med nesepolypper
 • Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av voksne pasienter med aktivankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på konvensjonellbehandling.
 • Tofacitinib (Xeljanz) innføres til behandling av aktiv polyartikulær juvenilidiopatisk artritt (revmatoid faktor-positiv eller negativ polyartritt og forlengetoligoartritt) og juvenil psoriasisartritt hos pasienter som er 2 år og eldre, som harrespondert utilstrekkelig på tidligere behandling med sykdomsmodifiserendeantirevmatiske legemidler (DMARDs)

 • Risankizumab (Skyrizi) innføres alene eller i kombinasjon med metotreksat (MTX)til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som har respondertutilstrekkelig på eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserendeantirevmatiske legemidler (DMARDs).

 • Tildrakizumab (Ilumetri) innføres til behandling av moderat til alvorligplakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.

 • Upadacitinib (Rinvoq) innføres til behandling av alvorlig atopisk eksem hosvoksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling, og hvor detikke er oppnådd adekvat effekt av tidligere systemisk behandling eller det erkontraindikasjoner for andre tilgjengelige alternativer.

 • Esketamin (Spravato) innføres ikke til bruk ved behandlingsresistent depresjon. Det er lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon, stor usikkerhet knyttet til vurderingen av klinisk nytte av behandlingen og prisen på legemiddelet er for høyi forhold til dokumentert nytte.

 • Beslutningen fra Bestillerforum for nye metoder om å avbestille oppdraget på ID2022_008 Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon da firma har trukket sin søknad om markedsføringstillatelse til EMA tas til orientering.

 • Imlifidase (Idefirix) innføres ikke til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet mot vevstyper (HLA) og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor. Dette er fordi legemidlet er for dyrt i forhold til den dokumenterte effekten.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også

VIL EKSPANDERE INTERNASJONALT: Torbjørn Aamodt og Sensio er glad for å ha landet oppkjøpet med Nordic Capital Evolutions. | Photo: Ingar Sørensen

Sensio solgt til Nordic Capital

For abonnenter

DIPS-TOPP: Thomas Smedsrud tok over som daglig leder i Dips og konsernsjef i morselskapet Kernel i fjor. | Photo: Dips

Dips økte inntektene med 29 prosent

For abonnenter

PENGER PÅ BORDET: Fra venstre, styremedlem Øyvind Schanke, styreleder Kjell Skappel, adm.dir. Susanne Stuffers og Silje Veen, styreleder i TD Veen. | Foto: p53

Snuoperasjon for P53 Invest: Tjener penger

For abonnenter