Beslutningsforum skal vurdere ti kreftlegemidler

Beslutningsforum skal ta stilling til 16 behandlingsmetoder, deriblant ti kreftlegemidler, førstkommende mandag.
LANG LISTE: Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, leder Beslutningsforum skal vurdere totalt 17 saker kommende mandag. | Foto: Helse Vest
LANG LISTE: Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest, leder Beslutningsforum skal vurdere totalt 17 saker kommende mandag. | Foto: Helse Vest

Beslutningsforum for nye metoder skal på mandag ta stilling til 16 behandlingsmetoder, deriblant 10 kreftlegemidler. I tillegg skal de vurdere alternativ prisavtale for to legemidler.

Det er direktørene for de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som utgjør Beslutningsforum, og som fatter beslutning om hvilke metoder som kan tilbys av offentlige sykehus.

Dette er de 17 sakene som Beslutningsforum skal vurdere:

 • Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi.
 • Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer. Lenke til metodeside
 • Larotrektinib (Vitrakvi) som monoterapi til behandling av pasienter over 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og som det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer for. Lenke til metodeside
 • Ibrutinib (Imbruvica) til førstelinjebehandling ved ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) til pasienter med del (11q22) mutasjon. Lenke til metodeside
 • Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Lenke til metodeside
 • Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon. Lenke til metodeside
 • Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Lenke til metodeside
 • Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft.
 • Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata.
 • Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.
 • Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME).
 • Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD).
 • Emicizumab (Hemlibra) til rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII - Revurdering.
 • Pegcetacoplan (Aspaveli) til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder.
 • Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling – Revurdering.
 • Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi – revurdering.
 • Konseptgodkjenning – alternativ prisavtale: Nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne med type 2 og 3 og barn med type 3B spinal muskelatrofi.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også